ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
งานควบคุมภายใน
รายงานการปฏิบัติงาน ประจำปี
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ระบบสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
E-Service
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ประกวดราคา
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้า คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด (วางกลางถนน) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2558 ( 737,000 บาท )
 
ประกาศเทศบาลตาบลก้านเหลือง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้า คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด (วางกลางถนน)
บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
****************************
                  ด้วยเทศบาลตาบลก้านเหลือง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้า คสล.และบ่อพัก พร้อมฝาปิด บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น วางท่อ คสล. ø 0.60 เมตร จานวน 598 ท่อน และบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จานวน 43 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์- โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลก้านเหลืองกาหนด เป็นเงิน 737,000.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 368,500.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงาน
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สานักงานเทศบาลตาบลก้านเหลือง

กาหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่ 13 – 22 มีนาคม 2558 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ
- ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตาบลก้านเหลือง ในเวลาราชการ และยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอาเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอาเภอแวงน้อย ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้างอาเภอแวงน้อย ( ที่ว่าการอาเภอแวงน้อย ชั้น 2 )
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่เทศบาลตาบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 13 – 23 มีนาคม 2558 ในราคา ชุดละ (2,000.-) บาท ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://tessabankanluang.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558  
 
                                                                           (ลงชื่อ)……นายบุญทัย  นารินทร์
                                                                                          ( นายบุญทัย นารินทร์ )
                                                                                     นายกเทศมนตรีตาบลก้านเหลือง
KEDSARA DOT COM