ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ประกาศ สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้า คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด (วางกลางถนน) บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ระหว่างวันที่ 13-22 มีนาคม 2558 ( 737,000 บาท )
 
ประกาศเทศบาลตาบลก้านเหลือง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้า คสล. และบ่อพักพร้อมฝาปิด (วางกลางถนน)
บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
****************************
                  ด้วยเทศบาลตาบลก้านเหลือง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการวางท่อระบายน้า คสล.และบ่อพัก พร้อมฝาปิด บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 5 และบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 7 ตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น วางท่อ คสล. ø 0.60 เมตร จานวน 598 ท่อน และบ่อพัก คสล.พร้อมฝาปิด จานวน 43 บ่อ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์- โครงการ จานวน 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตาบลก้านเหลืองกาหนด เป็นเงิน 737,000.-บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทางานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา
2. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 368,500.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ เป็นผู้ทิ้งงาน
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. ณ สานักงานเทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง 16.30 น. เป็นต้นไป ณ สานักงานเทศบาลตาบลก้านเหลือง

กาหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่ 13 – 22 มีนาคม 2558 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตาบลก้านเหลือง อาเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ
- ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตาบลก้านเหลือง ในเวลาราชการ และยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอาเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอาเภอแวงน้อย ชั้น 2) ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร การซื้อการจ้างอาเภอแวงน้อย ( ที่ว่าการอาเภอแวงน้อย ชั้น 2 )
 
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่เทศบาลตาบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 13 – 23 มีนาคม 2558 ในราคา ชุดละ (2,000.-) บาท ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://tessabankanluang.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ต่อ 12 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558  
 
                                                                           (ลงชื่อ)……นายบุญทัย  นารินทร์
                                                                                          ( นายบุญทัย นารินทร์ )
                                                                                     นายกเทศมนตรีตาบลก้านเหลือง
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri