ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
ตรวจสอบรายชื่อโอนเงินเข้าบัญชีเบี้ยยังชีพ
ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการของรัฐและสวัสดิการสังคม
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 (ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง ) 133,000 บาท ซื้อเอกสารและยื่นซอง 9-17 เมษายน 2558
 

ประกาศเทศบาลตำบลก้านเหลือง
เรื่อง   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านก้านเหลืองหนองแวง  หมู่ที่ 12  ตำบลก้านเหลือง
จังหวัดขอนแก่น  (ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง )

****************************

         ด้วยเทศบาลตำบลก้านเหลือง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.  ภายในหมู่บ้านก้านเหลืองหนองแวง  หมู่ที่ 1232  ตำบลก้านเหลือง   อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น  (ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลก้านเหลือง)  รายละเอียดดังนี้ 

          1.ก่อสร้างถนน คสล. แบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.12 เมตร
ช่วงที่ 3 ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.12 เมตร

2.วางท่อระบายน้ำ คสล. ø  0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน 1 ป้าย  รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด   เป็นเงิน 133,000.- บาท  (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1.  เป็นนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่มีอาชีพรับจ้างทำงานที่สอบราคาดังกล่าว ทางราชการ รัฐวิสาหกิจ  หรือ หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา   
2.  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า 66,500.-บาท ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงาน
 
        กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  20  เมษายน  2558  ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง 16.30  น.  ณ สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม    ในวันที่  20  เมษายน  2558   ระหว่างเวลา  08.30  น.ถึง  16.30  น. เป็นต้นไป  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลก้านเหลือง

กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา
- ระหว่างวันที่   9 - 17  เมษายน  2558   ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา และ ยื่นซองสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ในวันและเวลาราชการ  
- ในวันที่  20  เมษายน  2558  ผู้สนใจสามารถติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา ณ เทศบาลตำบลก้านเหลืองในเวลาราชการ  และยื่นซองสอบราคา  ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย (ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2)   ตั้งแต่เวลา  10.05 น. ถึง 16:30 น.

กำหนดเปิดซองสอบราคา
- กำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่  21  เมษายน  2558  ตั้งแต่เวลา  10.05 น. เป็นต้นไป ณ  ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอแวงน้อย  ( ที่ว่าการอำเภอแวงน้อย ชั้น 2 )

         ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ (400.-) บาท ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง  ระหว่างวันที่  9 – 20  เมษายน 2558 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691   หรือทางเวปไซด์ http://tessabankanluang.go.th ในวันและเวลาราชการ
                        
                          ประกาศ   ณ  วันที่     9    เดือนเมษายน   พ.ศ. 2558
    
                                                           (ลงชื่อ)…………………………………
                                                                ( นายบุญทัย     นารินทร์ )                                                                                                                                      นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri