ด้านหน้า หน้าแรก วิสัยทัศน์ ประวัติความเป็นมา ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลพื้นฐาน ติดต่อเรา ด้านหลัง
เทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
นโยบายและแผนงาน
ประเพณีและวัฒนธรรม
สถานะทางการเงิน
กระดานสนทนา
ร้องเรียนด้านงานบุคคล
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
คู่มือประชาชน ตามพรบ.อำนวยความสะดวกฯ
ตลาดงานกรมจัด กองวิจัยตลาดแรงงาน กรมการจัดกางาน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
สายด่วนของรัฐบาล 1111
กรมส่งเสริมการปกครอง
บุคคล ที่น่ายกย่อง
องค์กรแห่งการเรียนรู้
facebook เทศบาลตำบลก้านเหลือง
เข้าไลน์กลุ่ม เพื่อถาม-ตอบ
ประกาศจากเทศบาล ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร งานบริการประชาชน กิจการสภาเทศบาล เทศบัญญัติเทศบาล อำนาจหน้าที่
เทศบาลตำบลก้านเหลือง หมู่ 2 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น   40230    ติดต่อเทศบาล  โทร./Fax. 043-306138     
ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ทีมบริหารเทศบาลตำบลก้านเหลือง
ประกวดราคา
 
ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเวบไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ   กองคลัง     เทศบาลตำบลก้านเหลือง                                
ที่       ขก 77101/                                                                 วันที่       5      สิงหาคม  2559                    
เรื่อง   ขออนุมัติดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเวบไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------           

เรียน     นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง

             1.เรื่องเดิม
              ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ 065/2559 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติเห็นชอบราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดย
               - วางท่อระบายน้ำ คสล.   0.60 เมตร จำนวน 132 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.(ฝาตะแกรงเหล็ก)     จำนวน 9 บ่อ
               - ขยายผิวจราจร คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.63 เมตร ยาว 143.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 605.27 ตารางเมตร  (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

              2.ข้อเท็จจริง
              กองคลังเทศบาลตำบลก้านเหลือง ขอดำเนินการเปิดเผยราคากลางไว้ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร บ้านก้านเหลืองหนองแวง หมู่ที่ 12 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น โดย
             - วางท่อระบายน้ำ คสล.   0.60 เมตร จำนวน 132 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.(ฝาตะแกรงเหล็ก)  จำนวน 9 บ่อ
             - ขยายผิวจราจร คสล.ขนาดกว้างเฉลี่ย 4.63 เมตร ยาว 143.20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า 605.27 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบเทศบาลตำบลก้านเหลืองกำหนด) เป็นเงินทั้งสิ้น 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
             
             3.ข้อกฎหมาย/หนังสือสั่งการ
             ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 111 ลงวันที่ 17 กันยายน 2556 เรื่องซ้อมความเข้าใจ   แนวทางปฎิบัติในการเปิดเผยราคากลางของทางราชการ โดยเปิดเผยราคากลาง สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 100,000.-บาท ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและรายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง

             4.ข้อเสนอแนะ/พิจารณา
            เห็นควรพิจารณาอนุมัติดำเนินการเปิดเผยราคากลางลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลก้านเหลือง
 
            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

                                                                                                                               วิภารัตน์   รัตมาโสมะ                                
                                                                                                                            (นางวิภารัตน์  รัตมาโสมะ)
                                                                                                                                    นักวิชาการพัสดุ


                                                                                                                                    สุกัญญา  อุทธา                                             
                                                                                                                            (นางสาวสุกัญญา   อุทธา)
                                                                                                                                 ผู้อำนวยการกองคลัง
- เห็นควรพิจารณาดำเนินการ

    ธนสมบัติ  ปักโคทานัง
 (นายธนสมบัติ   ปักโคทานัง)                                                                                      อนุมัติให้ดำเนินการ
ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง 
                                                                                                                                   บุญท้ย  นารินทร์
                                                                                                                             (นายบุญทัย    นารินทร์)
                                                                                                                       นายกเทศมนตรีตำบลก้านเหลือง
                        

                                     
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


1. ชื่อโครงการ  โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักและขยายผิวจราจร  บ้านก้านเหลืองหนองแวง   หมู่ที่ 12  ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น 
    /หน่วยงานเจ้าของโครงการ   กองช่าง เทศบาลตำบลก้านเหลือง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  เป็นเงิน  500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน งานวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมขยายผิวจราจร
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  29  กรกฎาคม  2559
        เป็นเงิน  500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)   
5. บัญชีประมาณการราคากลาง   
                 5.1  บัญชีรายการราคาวัสดุก่อสร้าง จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กระทรวงพาณิชย์
                       เดือน สิงหาคม 2556
                 5.2  ค่าแรงงาน ใช้บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
                        ฉบับปรับปรุงเดือนตุลาคม 2558 ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว399
                        ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558 และด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/41578 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2558
                 5.3  ค่า Factor F หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามหนังสือ
                       กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว.27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555
           
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
    1. นายธนสมบัติ   ปักโคทานัง     ตำแหน่ง   ปลัดเทศบาลตำบลก้านเหลือง           เป็นประธานกรรมการ
    2. นายเอกพล      จำปาสาร        ตำแหน่ง    ผู้อำนวยการกองช่าง                        เป็นกรรมการ
    3. นายวิทูล          สุขเพีย           ตำแหน่ง   หัวหน้าสำนักปลัด                             เป็นกรรมการ

 
 
KEDSARA DOT COM
bedava porno indir porno indir sex hikayeleri