เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
จัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้านก้านเหลือง
หมู่ที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
โดยใช้รถในการรับ-ส่งนักเรียน 3 คัน คิดราคาจ้างเหมารวม   เดือนละ 21,000.-บาท 
ตลอดปีงบประมาณรวมเป็นเงินทั้งสิ้น  252,000.-บาท 
1 23 4
สอบถาม