เทศบาลตำบลก้านเหลือง    อำเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น
KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
เทศบาลตำบลก้านเหลือง ยินดีให้บริการ KANLUANG SUBDISTRICT MUNICIPALITY
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวเคพซีล
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่  10  มกราคม  2557
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในพื้นที่ตำบลก้านเหลือง  จำนวน   14  หมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  โดยคิดราคาจ้างเหมาเดือนละ 18,000.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง  จำนวน   1 ศูนย์
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระหว่างวันที่   21   มิถุนายน  2556  ถึงวันที่ 3  กรกฎาคม 2556  
 กำหนดซื้อเอกสารสอบราคาและยื่นซองสอบราคา  ระหว่างวันที่   24   มกราคม  2556  - 5  กุมภาพันธ์ 2556

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดทำอาหารกลางวัน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่   28   กันยายน  2555 ถึงวันที่ 10  ตุลาคม 2555
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาพาหนะรับ – ส่งนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ระหว่างวันที่   28   กันยายน  2555 ถึงวันที่ 10  ตุลาคม 2555

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาดำเนินการจัดเก็บขยะในเขตพื้นที่  ตำบลก้านเหลือง

อำเภอแวงน้อย  จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่   28   กันยายน  2555 ถึงวันที่ 10  ตุลาคม 2555

            จำนวนนักเรียน 137 คน ราคากลางอัตราคนละ 13.-บาท จำนวน 227 วันทำการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 404,287 บาท ผู้สนใจติดต่อ ได้ที่เทศบาลตำบลก้านเหลือง ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2554 หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-4321-0691 ในวันและเวลาราชการ
1 2 34